Dokumenty

OGŁOSZENIE O PLANOWANYCH ROBOTACH BUDOWLANYCH

Kraków, 21.11.2023 r.

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2019).

Numer sprawy: MDK 2/2023
Nazwa zadania: Pomalowanie sekretariatu i gabinetu
W związku z planowanymi robotami malarskimi Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Krakowie, os. Kalinowe 18, 31 – 814 Kraków organizuje postępowanie przetargowe o wartości poniżej 130 000 zł w następującym zakresie: Pomalowanie sekretariatu i gabinetu.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest: Pomalowanie sekretariatu i gabinetu.
Wspólny Słownik Zamówień:

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,
45400000-1 Roboty wykończeniowe.

Termin wykonania zamówienia:
21.11.2023 do 28.11.2023 r.
Zgodnie z zapisem w notatce z dnia 21.11.2023 r. wykonanie robót malarskich zlecono firmie pana Piotra Guzika, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, ul Okrąg 11A, 30-243 Kraków
Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest/są:
stanowisko Sekretarz MDK
imię i nazwisko P. Beata Masier
tel. 12 647 15 25
stanowisko Inspektor Nadzoru
imię i nazwisko P. Ireneusz Szymański
tel. Telefon 501 642 173

Notatka z dnia 21.11.2023 r.

Uzasadnienie udzielenia zamówienia na wykonanie robót malarskich w Młodzieżowym Domu Kultury „Korczak”, os. Kalinowe 18 w Krakowie, temu samemu wykonawcy Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu, Piotr Guzik, ul. Okrąg 11a, 30-243 Kraków.
Uzasadnienie prawne.
Art. 214. 1. ustawy z dnia 11wrzenia 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 24 października 2019. poz. 2019 oraz poz. 288, 278 i 1492 z 2020 r.). Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli zachodzi następująca okoliczność:
pkt 7. w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na wykonaniu podobnych robót budowlanych i zgodnych z jego przedmiotem.
Uzasadnienie faktyczne.
Firma wykonawcza, Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym, Piotr Guzik, ul. Okrąg 11a, 30-243 Kraków, została wyłoniona w postępowaniu przetargowym (ogłoszenie nr 559908-N-2020 z dnia 08.07.2020) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29. stycznia 2004 r. poz. 1843, jako Wykonawca robót budowlanych – remont sal, korytarzy i klatek schodowych. Wartość zamówienia to kwota 217 705,35 zł.
W listopadzie 2023 r. tej samej Firmie zlecono wykonanie robót tego samego typu co roboty budowlane określone w postępowaniu przetargowym wymienionym powyżej, o wartości 14 605,66 zł.
Zastosowano tryb przetargu zamówienie z wolnej ręki zgodnie z art. 214. ust. 1. ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zapisy do MDK

Aby zapisać się do Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Krakowie, należy wypełnić i podpisać poniższy wniosek o przyjęcie oraz oświadczenie, a następnie wysłać na adres email: sekretariat@mdkkorczak.pl

Uwaga! Prosimy o wypełnienie wniosku dla każdej wybranej formy zajęć oddzielnie.

Wniosek można również pobrać z portierni MDK:
os. Kalinowe 18 w godz. 8.00 – 19.00.
os. Szkolne 5 w godz. 13.00 – 18.00.
Wypełnione i podpisane dokumenty można również wrzucić do skrzynki przy wejściu do budynku.

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2022/2023:

Pierwszy Etap:
deklaracja kontynuacji uczestnictwa w zajęciach od 22.05.23 r. do 31.05.23 r.

Drugi Etap:
wniosek o przyjęcie (właściwa rekrutacja) od 05.06.23 r. do 23.06.23 r.

Trzeci Etap:
rekrutacja uzupełniająca od 16.08.23 r. do 25.08.23 r.


Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka na wypadek zagrożenia COVID 19 obowiązujące od 7.04.2021 r.