Deklaracja dostępności

Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony www.mdkkorczak.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.mdkkorczak.pl
Data publikacji strony internetowej: 29.05.2020 r.
Data ostatniej aktualizacji: 29.05.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub braków wymienionych poniżej:

 • focus dla osób niedowidzących pojawiający się wokół elementów nawigacyjnych,
 • wersja tekstowa strony, bez grafiki,
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i zielone litery),
 • mapa strony,
 • informacja w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu,
 • opisu alternatywnego zdjęć.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Krakowie.
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2020 r.

Skróty klawiaturowe

Na stronach Młodzieżowego Domu Kultury można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Krakowie do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczony został Zespół ds. organizacji imprez i promocji, e-mail: info@mdkkorczak.pl, telefon: 12 647 15 25 wew. 24 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Informacje na temat procedury

Opis postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiadomienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy oraz dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziby Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Krakowie:
przy os. Kalinowym 18
przy os. Szkolnym 5
spełniają minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

 • przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – schody),
 • instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń – rampy podjazdowej,
 • zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, w sposób głosowy – portier,
 • zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji,

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 • zapewnienie komunikacji z Młodzieżowym Domem Kultury im. Janusza Korczaka osoby ze szczególnymi potrzebami po zawiadomieniu telefonicznym, e mailowym lub bezpośrednio przez portiera, o konieczności obsługi osoby z niepełnosprawnością ruchową.