STOWARZYSZENIE IM. JANUSZA KORCZAKA


• Członkowie stowarzyszenia starają się nawiązywać kontakt z grupami młodzieży z innych krajów w celu wzajemnego poznania oraz organizowanie wyjazdów krajowych jak i zagranicznych w celu prezentacji dorobku artystycznego.
• Stowarzyszenie zajmuje się również organizacją imprez plenerowych we współpracy z Radą Dzielnicy XVI, XVIII Miasta Krakowa, jak również organizuje spotkania, sesje oraz seminaria o tematyce korczakowskiej.
• Ściśle współpracuje z innymi placówkami korczakowskimi wchodzącymi w skład Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka organizując sesje, wykłady oraz warsztaty np.:

- Ogólnopolska Sesja Naukowa "Myśl pedagogiczna J. Korczaka w warunkach współczesnych" 1995r.
- Międzynarodowe seminarium "Spotkania Korczakowskie" z okazji 50-lecia ruchu Korczakowskiego w Polsce 1996r (Obecni byli przedstawiciele 10 państw, którzy zaprezentowali referaty na temat recepcji myśli pedagogicznej w ich krajach).
- Międzynarodowa Sesja Naukowa "Problemy wychowania młodzieży" w erze zagrożeń i raptownych zmian Cywilizacyjnych w 1999 r. (Wygłoszone referaty zostały opublikowane w biuletynie Polskiego Stowarzyszenia im. J. Korczaka p.t. "W Korczakowskim kręgu").
- Ogólnopolska Sesja Naukowa "Wychowanie i terapeutycznie aspekty sztuki w pracy z młodzieżą” 2001 r.
- Regionalna Konferencja Placówek Oświatowo- Wychowawczych im. J. Korczaka "Janusz Korczak - jego dziedzictwo w Polsce i w świecie" 2002r.
- spotkanie z nauczycielami i wychowawcami z Katalonii 2003r.

Współpraca MDK im. Janusza Korczaka oraz Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka opiera się na promocji działalności artystycznej i sportowej dzieci, młodzieży środowisk szkolnych i przedszkolnych. W zamian za współpracę MDK użycza pomieszczenie, narzędzia oraz potrzebne urządzenia w celu prowadzenia działalności statutowej Stowarzyszenia.