STOWARZYSZENIE IM. JANUSZA KORCZAKA


Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka zajmuje się promocją działalności artystycznej i sportowej dzieci i młodzieży ze środowisk szkolnych i przedszkolnych oraz wdrażaniem metod wychowawczych i propagowaniem pedagogiki Janusza Korczaka.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizowanie imprez artystycznych, rekreacyjnych i sportowych.
2. Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia.
3. Popularyzację wiedzy o działalności i twórczości Janusza Korczaka.
4. Współpracę z pokrewnymi Stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.

Obecnie siedzibą Stowarzyszenia jest budynek MDK im. Janusza Korczaka mieszczący się w Krakowie na osiedlu Kalinowym 18.  


Wspomnienie o działaczu korczakowskim Józefie Nowaku